CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Tin tức 26 Tháng Sáu 2013 4:05:00 CH

Sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Căn cứ Kế hoạch Sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 1088/QĐ-STP ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Căn cứ Công văn số 3900/VP-PCNC ngày 24 tháng 5 năm 2013 và Công văn số 4859/VP-PCNC ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố: giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và cơ quan có liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá thực tiễn tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố theo nội dung hướng dẫn sơ kết của Bộ Tư pháp và giao Sở Tư pháp xây dựng và ban hành Kế hoạch Sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá đầy đủ, khách quan và toàn diện tình hình triển khai, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan đến công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, làm rõ nguyên nhân, tìm ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung pháp luật cho phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên cả nước nói chung và trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Việc tổ chức sơ kết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

 

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

- Việc ban hành các văn bản có liên quan để triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

- Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan đến công tác bán đấu giá tài sản, trong đó tập trung đánh giá về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành và các điều kiện đảm bảo việc thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP (về nguồn tài chính, nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy).

2. Đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ cơ sở đánh giá về thực trạng tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản chỉ ra thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, trong đó tập trung vào các nguyên nhân liên quan đến quy định của pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản. Nội dung đánh giá thực trạng tập trung vào các vấn đề sau đây:

a) Đánh giá chung:

- Đánh giá về nhận thức chung của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của đấu giá viên, hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Đánh giá về đóng góp của hoạt động bán đấu giá tài sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức; đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm...

- Thực hiện xã hội hóa hoạt động bán đấu giá tài sản: những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập.

b) Về đội ngũ đấu giá viên:

- Đánh giá về sự phát triển số lượng, trình độ, chất lượng, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ đấu giá viên.

- Xác định nguyên nhân của vướng mắc, hạn chế trong phát triển đội ngũ đấu giá viên, chất lượng đấu giá viên.

c) Về tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

- Việc phát triển các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động...

d) Về kết quả hoạt động bán đấu giá tài sản:

Nêu rõ kết quả bán đấu giá tài sản, chênh lệch so với giá khởi điểm, nộp ngân sách nhà nước... đối với các nhóm tài sản bán đấu giá: tài sản để thi hành án; tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước; tài sản bảo đảm; tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật (quyền khai thác khoáng sản,...) và tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP để bán đấu giá tài sản này.

đ) Về tình hình chuyển giao bán đấu giá quyền sử dụng đất sang các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

e) Công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đánh giá về việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt chế độ báo cáo (về tổ chức – hoạt động và thống kê cơ sở) và việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vai trò cơ quan quản lý nhà nước; những kết quả đã đạt được và khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.

- Đánh giá sự phối kết hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban ngành có liên quan trong quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản.

g) Những nội dung khác có liên quan.

3. Đề xuất, kiến nghị

- Những nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành: nêu cụ thể những nội dung cần sửa đổi, bổ sung và các đề xuất, kiến nghị.

- Đề xuất những nội dung cần thiết phục vụ việc xây dựng Luật Đấu giá tài sản trong thời gian tới.

- Kiến nghị, đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giải pháp nhằm nâng cao số lượng, chất lượng đấu giá viên trong thời gian tới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Những nội dung cần đổi mới, cải tiến trong quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp thực hiện tăng cường hiệu quả quản lý.

 

III. HÌNH THỨC SƠ KẾT

1. Đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan

Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình:

- Tiến hành sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức mình.

- Trên cơ sở sơ kết tại cơ quan, tổ chức mình, xây dựng:

+ Báo cáo sơ kết bằng văn bản theo MẪU SỐ 1.

+ Phụ lục Số liệu bán đấu giá tài sản theo MẪU SỐ 2 (số liệu tính từ ngày 01/7/2010 đến ngày 30/6/2013).

+ Riêng doanh nghiệp bán đấu giá tài sản thực hiện thêm Phụ lục Thông tin về tổ chức của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo MẪU SỐ 3.

Báo cáo và các phụ lục gửi về Sở Tư pháp (đồng thời, gửi tệp dữ liệu điện tử có cùng nội dung với báo cáo bằng văn bản đã được Thủ tưởng cơ quan, tổ chức ký ban hành tới hộp thư điện tử: thuy.stp@tphcm.gov.vn) trước 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2013 để tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Tổ chức Hội nghị cấp Thành phố

- Nội dung chính của Hội nghị:

+ Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố sơ kết sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố.

+ Tham luận của một số cơ quan có liên quan về một số chuyên đề trọng tâm của công tác bán đấu giá tài sản.

+ Khen thưởng, biểu dương một số tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố.

+ Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Thành phần tham gia:

+ Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Khách mời: đại diện Bộ Tư pháp.

+ Đại biểu: đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn Thành phố (khoảng 250 người).

- Thời gian tổ chức: cuối tháng 8 năm 2013.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức: Công an Thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Cục Thi hành án dân sự, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Hội Công chứng Thành phố, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và các văn phòng Thừa phát lại tổ chức sơ kết và gửi báo cáo sơ kết và các phụ lục theo đúng nội dung, biểu mẫu và thời hạn đã nêu tại Khoản 1 Mục III Kế hoạch này (Công văn gửi các cơ quan, tổ chức có liên quan).

b) Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố và các cơ quan báo chí khác của Thành phố tuyên truyền về việc sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Thi đua Khen thưởng và các cơ quan có liên quan:

- Tổng hợp báo cáo sơ kết của các cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức Hội nghị Sơ kết cấp Thành phố nêu tại Khoản 2 Mục III Kế hoạch này.

d) Đề nghị các Phòng Tư pháp chủ động phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức Hội nghị Sơ kết cấp Thành phố (kể cả kinh phí thuê hội trường nếu có) được cân đối từ nguồn dự toán ngân sách cấp ngoài khoán năm 2013 của Sở Tư pháp. Kinh phí khen thưởng do Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố thực hiện theo quy định. Kinh phí khác thực hiện theo quy định pháp luật.

  

 

PHỤ LỤC

Danh mục các văn bản có liên quan

đến công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(chọn để tải văn bản)

 

  

1. Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

 

2. Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

 

3. Chỉ thị số 18/2011/CT-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

4. Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và các tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm quyền (trừ tài sản là nhà, đất) ban hành kèm theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

5. Quy chế phối hợp trong công tác bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

6. Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

7. Các văn bản khác có liên quan đến xác định giá khởi điểm, phí đấu giá, phí tham gia đấu giá, chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản,...

 

 

BIỂU MẪU ĐỂ BÁO CÁO

(chọn để tải văn bản)

 

             - Mẫu số 1. Báo cáo Sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP

 

             - Mẫu số 2. Số liệu bán đấu giá tài sản

 

             - Mẫu số 3. Thông tin về tổ chức của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

 

 

 

TẢI TOÀN BỘ TÀI LIỆU SƠ KẾT NÊU TRÊN

 

 

(Phòng Bổ trợ tư pháp) 

 

 

 (Mời xem: Chuyên trang về Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh)

 

 

 


Số lượt người xem: 4097    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hợp đồng thế chấp
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Hơp đồng tặng cho nhà ở
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai tử có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 2)
 • Chương trình 10 phút tiếp dân - Khai nhận Di Sản Thừa Kế (Trường hợp 1)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P3)
 • Lễ Kỷ Niệm 66 năm thành lập Ngành Tư pháp
 • Lập Di Chúc
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P2)
 • Nhập Quốc tịch Việt Nam cho người không có quốc tịch (P1)
 • Chuyện không của riêng ai - Vì sao phải nộp (P4)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P3)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P2)
 • Chuyện không của riêng ai – Vì sao phải nộp (P1)
 • - Tiểu phẩm hòa giải cơ sở: Con trâu phá ruộng ngô
 • - Trả lời các vấn đề về Luật Quốc Tịch

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
8
1
0
7
2
Tìm kiếm